Агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Agency of innovation and digital technologies under the President of the Republic of Tajikistan

Сомона дар марҳилаи таҳия қарор дорад

The website is under construction


Мушаххасоти тамос:
Суроға: кӯчаи Мирзо Турсунзода 23
Рақамҳои телефон: +992-44-600-64-01
Почтаи электронӣ : info@innovation.tj

Contact details:
Address: Mirzo Tursunzoda 23 street
Phone numbers: +992-44-600-64-01
Email: info@innovation.tj